[Epub] ↠ Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği Author Abdülhak Şinasi Hisar – Marjoriejane.co.uk

Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği chapter 1 Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği , meaning Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği , genre Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği , book cover Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği , flies Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği , Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği 974211d4a5ea2 Bu Keyifli Kitap, Servet I Indeyken Sonsuz Ihtiraslar Ve Tuhafl Klar Y Z Nden Rahata Kavu Amayan Ali Nizami Bey In Her Eyini Yitirdikten Sonra Bekta I Eyhli Ine Soyunup Huzur Bulu Unu Anlatan Bir Uzun Hikaye Hisar Yine Insan N I Ine I Leyen Traji Komik Bir Hayat Anlat Yor


10 thoughts on “Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği

 1. says:

  Onu, hayat n n ge en devriyle, bu imdiki ekline o kadar haz rlanmam biliyordum ki, bu h line a maktan ve a rmaktan kendimi alam yor, tabiata muhalif addetti imiz baz manzaralar n ve olu lar n verdi i naho teess r , ezay duyuyordum.


 2. says:

  Bir T rk klasi inin i inde mizahi bir slup g rd m m mutluluktan k m ar a vuruyor Tanp nar yazd diye yemin etseniz ba n z a r maz


 3. says:

  Ali Nizam Bey, vaktiyle, madd bir bolluk i indeyken, yoksullu unu ekti i nice nimetlere, as l imdi, her eyden maddeten mahrum kald bu zamanlarda konmu b t n o eski servet ve ihti am n kaybetmi olan bu adam, vaktiyle bin zahmetle kovalad , arad fakat bir t rl bulamad , elde edemedi i s k na, rahata ve saadete as l imdi kavu mu tu Zira buldu una kanmak bulmak demektir As l saadetin basit, fakat g zden ka p unutulan hakikat i imizdeki kanaatten ibaret nisb bir ey oldu u Ali Nizam Bey, vaktiyle, madd bir bolluk i indeyken, yoksullu unu ekti i nice ni...


 4. says:

  K sa hikaye say lacak bir kitap ama adam iyi karde im n apal m.


 5. says:

  san r m, pek sevgili ule G rb z n edebiyattaki ruh atalar n arad m zda kar m za Abd lhak inasi kacakt r.dilinin zenginli i, duyu unun derinli i, ince alay ve o herkese nasip olmayacak hazerfenli iyle, T rk roman n n kurucu babalar ndan biri olmak erefi kendisine atfedilmelidir Her ne kadar Ali Nizami Bey de, Fahim Bey de birer modernist roman olarak g r lm yor olsa da, hatta Tanp nar Fahim Bey i in yle demi olsa da ona phesiz ki, b...


 6. says:

  Abd lhak inasi Hisar bize ok ilgin ki iler tan tt aml ca daki Eni te Vam k Bey le Fahim Bey, T rk edebiyat n n en tuhaf karakterleriydi belki de Ali Nizami Bey de de ayn ilgin li i bulurum sanm t m ama yle olmad Ben Ali Nizami Be...


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *